Privatumo politika

Note for English viewers: This is BeMyBond's Privacy Policy. If you would like to review it in English, please let us know at info@bemybond.com.

BENDRA INFORMACIJA

Mums rūpi Jūsų privatumas, duomenų apsauga ir konfidencialumas. Ši privatumo politika (toliau – Privatumo politika) nustato Jūsų asmens duomenų tvarkymo sąlygas, kai Jūs naudojatės mūsų valdoma interneto svetaine https://bemybond.com/hello (toliau ― Interneto svetainė). Privatumo politika yra skirta asmenims, kurie domisi mūsų teikiamomis paslaugomis, potencialiems investuotojams, ir kitiems asmenims, kurie apsilanko Interneto svetainėje ar kitais tikslais pateikia savo asmens duomenis.

Jūsų asmens duomenų valdytojas yra UAB „Perfect Sunday“, įmonės kodas: 306085042, adresas: A. Goštauto g. 40B, LT-03163 Vilnius (toliau ― Bendrovė).

Tvarkydama asmens duomenis Bendrovė laikosi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau ― BDAR) ir nacionalinės teisės reikalavimų.

DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI

Mes tvarkome tik tuos jūsų asmens duomenis, kurie yra būtini nustatytiems tikslams pasiekti. Bendrovė tvarko šiuos asmens duomenis nurodytais teisiniais pagrindais ir terminais:

Tvarkymo tikslas:

 1. Tiesioginės rinkodaros tikslu;
 2. Tikslu atsakyti į Jūsų paklausimus;
 3. Jūsų prašymo apdorojimo tikslu.

Tvarkomi duomenys: Vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir Jūsų paklausime mums pateikta informacija.

Teisinis pagrindas: Jūsų sutikimas.

Terminai:

 • 5 m. nuo sutikimo gavimo, išskyrus atvejus, jei sutikimą atšauksite anksčiau;
 • 2,5 m. nuo Jūsų prašymo/ paklausimo gavimo.

DUOMENŲ GAVIMO ŠALTINIAI

Jūsų asmens duomenis gauname iš Jūsų, kai kreipiatės dėl mūsų paslaugų ar išreiškiate susidomėjimą jomis.

JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ GAVĖJAI

Jūsų asmens duomenys nėra niekam teikiami, jie lieka išimtinai Jūsų asmenų valdytojo– UAB „Perfect Sunday“ – žinioje.

ASMENS DUOMENŲ TEIKIMAS Į TREČIĄSIAS ŠALIS

Jūsų asmens duomenys tvarkomi Lietuvoje, Europos Sąjungos / Europos ekonominėje erdvės (ES/EEE) teritorijoje, ir trečiosioms šalims nėra teikiami.

JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ SAUGUMAS

Jūsų asmens duomenys yra saugojami nuo praradimo, neleistino panaudojimo ar teisėto pagrindo neturinčio šių duomenų pakeitimo. Nuosekliai domimės gerosiomis duomenų apsaugos praktikomis ir techninėmis priemonėmis, todėl pasirūpinome patikimomis fizinėmis ir techninėmis priemonėmis, leidžiančiomis apsaugoti visą su Jumis susijusią informaciją.

Deja, informacijos perdavimas internetu nėra visiškai saugus. Nors mes labai stengiamės apsaugoti Jūsų asmens duomenis, negalime visiškai užtikrinti duomenų saugumo, kai Jūs perduodate duomenis į Interneto svetainę, todėl Jūs prisiimate su duomenų perdavimu susijusią riziką.

Jei susiklostytų mažai tikėtinos aplinkybės ir mes sužinotume, apie Jūsų asmens duomenų saugumo pažeidimą, kuris gali kelti didelę grėsmę Jūsų teisėms ar laisvėms, nedelsdami Jus informuosime vos tik apie tai sužinoję ir nustatę, prie kokios informacijos buvo gauta prieiga.

JŪSŲ, KAIP DUOMENŲ SUBJEKTO, TEISĖS

Jūs turite šias su savo asmens duomenimis susijusias teises:

 • Gauti informaciją apie tai, kaip Bendrovė tvarko Jūsų asmens duomenis. Šiuo tikslu Bendrovė Jums pateikia šią Privatumo politiką.
 • Prašyti ištaisyti Jūsų asmens duomenis, jeigu jie yra neteisingi, neišsamūs arba netikslūs.
 • Nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys. Ši teisė netaikoma, jei asmens duomenys tvarkomi dėl teisėtų priežasčių, kurios yra viršesnės už Jūsų interesus.
 • Atšaukti sutikimą, pavyzdžiui, dėl duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslais. Sutikimo atšaukimas atgal negalioja ir nedaro poveikio sutikimu grindžiamo duomenų tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui.
 • Reikalauti ištrinti Jūsų asmens duomenis, jei, pavyzdžiui, Jūsų asmens duomenys nebereikalingi tikslams, kuriems buvo surinkti, įgyvendinti; jei Jūsų asmens duomenys tvarkomi neteisėtai.
 • Reikalauti perkelti Jūsų asmens duomenis, kuriuos iš Jūsų gavome kompiuterio skaitomu formatu, taip pat kai duomenys tvarkomi automatizuotomis priemonėmis ir kai tai techniškai įmanoma įgyvendinti.
 • Apriboti asmens duomenų tvarkymą, išskyrus saugojimą, kai, pavyzdžiui, asmens duomenys tvarkomi nesilaikant teisės aktų ar Privatumo politikos reikalavimų, taip pat kai Bendrovei nebereikia šių duomenų nustatytiems tikslams pasiekti.
 • Pateikti skundą dėl asmens duomenų tvarkymo Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai. Daugiau informacijos ir kontaktinius duomenis galite rasti inspekcijos svetainėje (https://vdai.lrv.lt/). Vis dėlto, Bendrovė siekia kartu su Jumis operatyviai ir taikiai išspręsti visus ginčus. Todėl Bendrovė rekomenduoja iškilus neaiškumams ar konkrečiai problemai susisiekti el. paštu: info@bemybond.com ir pamėginti rasti tinkamą problemos sprendimą.

JŪSŲ, KAIP DUOMENŲ SUBJEKTŲ, PRAŠYMŲ NAGRINĖJIMO TVARKA

Su Jūsų teisių įgyvendinimu susijusius prašymus galite teikti asmeniškai ar elektroninių ryšių priemonėmis. Gavę Jūsų kreipimąsi, mes galime paprašyti pateikti tapatybę įrodančius dokumentus, taip pat kitą mums reikalingą papildomą ir su Jūsų prašymu susijusią informaciją.

Gavę Jūsų prašymą, mes išnagrinėsime jį ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Jūsų prašymo gavimo ir visų atsakymui pateikti reikalingų dokumentų pateikimo dienos, nebent dėl prašymo sudėtingumo mes užtruksime 2 mėnesius, bet būtinai apie tai Jus informuosime.

Atsakymą į prašymą pateiksime Jūsų prašyme pasirinktu būdu, išskyrus atvejus, kai tokiu būdu negalėsime įgyvendinti Jūsų prašymo.

SLAPUKŲ NAUDOJIMAS

Šioje Interneto svetainėje slapukai nėra naudojami.

PRIVATUMO POLITIKOS KEITIMAI

Bendrovė turi teisę iš dalies ar visiškai pakeisti Privatumo politiką. Visi mūsų Privatumo politikos pokyčiai bus skelbiami Interneto svetainėje, todėl rekomenduojame nuolat susipažinti su atnaujinta Privatumo politika. Esant esminiams pokyčiams ir (ar) poreikiui, Jums apie juos pranešime. Naujos Privatumo politikos sąlygos taip pat gali būti pateiktos Interneto svetainėje ir norėdami naudotis mūsų teikiamomis paslaugomis, Jūs turėsite pareigą su ja susipažinti.

KONTAKTINĖ INFORMACIJA

Duomenų valdytojas: UAB „Perfect Sunday“, įmonės kodas: 306085042, adresas: A. Goštauto g. 40B, LT-03163 Vilnius.

Jūs turite teisę kreiptis į Bendrovę, siekdami pateikti paklausimus, atšaukti duotus sutikimus, teikti prašymus dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo ir skundus dėl asmens duomenų tvarkymo, atsiunčiant juos el. paštu info@bemybond.com.